Governors Attendance Records 2020-2021

Full Governing Board

24th Nov 2020
Local Authority
3rd Mar 2021
School
23rd March 2021
Local Authority
4th May 2021
School
6th July 2021
Local Authority
Sarah Fletcher (Chair)YYY--
Geoffrey HodgeYYYYY
Joanne JacksonYYYYY
Joseph Donnelly (Vice)YYYYY
Owen GarbuttYYYYY
Sophie SavageYYYYY
Vibhav SharmaYNY--
Samuel Berry---NY
Khouloud Alturk----Y

 

Finance

10th Nov 2020
Geoffrey Hodge (Chair)Y
Joseph DonnellyY
Matthew ThompsonY
Sarah FletcherY
Vibhav SharmaY

 

People & Premises

3rd Nov 2020
Vibhav Sharma (Chair)Y
Geoffrey HodgeY
Joanne JacksonN
Joseph DonnellyY
Matthew ThompsonY
Owen GarbuttY
Sophie SavageY

 

Curriculum

20th Oct 2020
Joseph Donnelly (Chair)Y
Joanne JacksonY
Matthew ThompsonY
Owen GarbuttN
Sarah FletcherY
Sophie Savage-
Vibhav SharmaN

 

Headteacher Performance Management

2nd October 2020
Sarah Fletcher (Chair)Y
Joseph DonnellyY
Geoffrey HodgeY
Matthew ThompsonY